Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Model organizacijskih vrednot

Organizacijske vrednote so tiste, ki povezujejo med seboj različne zaposlene in s katerimi lahko krepimo njihovo pripadnost podjetju. Vendar pa opredelitev vrednot ni dovolj – ključno je, da jih zaposleni vsakodnevno zasledujejo pri svojem delu. Skupaj s podjetji tako izdelamo/pregledamo model organizacijskih vrednot in ga uskladimo z vizijo in poslanstvom podjetja. Na delavnicah z vodstvenim in strokovnim kadrom podjetja pregledamo ključne vrednote ter jim določimo vedenja, s katerimi se te vrednote kažejo pri delu preko vedenja zaposlenih. Namen delavnice je opredelitev prilagojenega nabora vedenj glede na potrebe podjetja.

Na delavnici zaposleni spoznajo tudi pomen organizacijske kulture in klime v podjetju ter oblikujejo strategijo, kako organizacijske vrednote prenesti v vsakodnevno delo. V ta namen se izdela priročnik za uvedbo vrednot v praktično delo in personlizirane kartice vrednot za uporabo na selekcijskih ali letnih razgovorih. Slednje vsebujejo opis vrednote, vedenja, vedenjska vprašanja za ocenjevanje prisotnosti vedenj in naloge za spodbujanje zaposlenih, da razvijajo/nadgrajujejo izbrana vedenja.

Model organizacijskih vrednot in opredeljenih vedenj se lahko pregleda tudi na delavnicah z ostalimi zaposlenimi v podjetju, kjer lahko slednji vse bolj ponotranjijo razumevanje vrednot, njihovega pomena in opredeljena vedenja.