Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Usposabljanje internih coachev

Cilj usposabljanja internih coachev je opolnomočenje skupine zaposlenih v podjetju (na kakršnemkoli nivoju), ki kot interni coachi poleg svojih rednih nalog ponujajo coaching za ostale zaposlene. Namen internega coachinga je usmerjanje klientov (sodelavcev) pri oblikovanju akcijskega načrta za reševanje raznolikih izzivov pri delu.

Zakaj usposabljati interne coache?

Glavni cilj internega coachinga je zmanjšati ovire na poti do realizacije ciljev in pomagati posamezniku (sodelavcu), da v polnosti uporabi svoje potenciale. Temelji izključno na spodbujanju posameznikovega mišljenja na način, da sam oblikuje strategije – tako jih hitreje ponotranji in učinkoviteje prenese v prakso. Coaching se osredotoča na sedanjost z namenom razviti učinkovitejše vedenje in strategije za prihodnost. V organizacijah so coachi glasniki rasti in odličnosti, saj poskušajo vplivati na neprestane izboljšave, na kaljenje ključnih veščin zaposlenih v praksi ter na učinkovitejše doseganje organizacijskih ciljev.

Kaj je coaching in kdo je interni coach?

Coaching je interaktiven proces, namenjen razvijanju in nadgradnji klientovih potencialov. Coachi so osebe, ki preko usmerjenega treninga spodbujajo razvoj kompetenc pri drugih ljudeh in hkrati pri sebi.

Interni coach je zaposleni v določenem podjetju (na kakršnemkoli nivoju), ki poleg svojih rednih nalog ponuja coaching za ostale zaposlene. Coaching poteka kot pogovor med internim coachem in klientom (sodelavcem). Interni coach pri svojem delu s klienti (sodelavci) ustvari sprejemajoče in varno okolje, v katerem lahko klient učinkovito spreminja svoje vedenje. Od klienta pridobi informacije, s pomočjo katerih ga usmerja pri oblikovanju ciljev in izdelavi akcijskega načrta. Tekom coaching procesa spremlja napredek klienta in mu podaja redne povratne informacije.

 • Coach v pogovoru s klientom uporablja izbrana vprašanja/naloge, s katerimi spodbudi razmišljanje, raziskovanje lastnih potencialov, iskanje še neodkritih možnosti ali strategij.
 • Coach ni sugestiven – posamezniku nikoli ne predlaga rešitev ali konkretnih predlogov.
 • Coaching temelji izključno na spodbujanju posameznikovega mišljenja na način, da sam oblikuje strategije – tako jih hitreje ponotranji in učinkoviteje prenese v prakso.
 • Interni coaching se izvaja glede na izzive, ki jih imajo zaposleni pri delu (interni coachi na obravnavajo izzivov, s katerimi se zaposleni srečujejo na osebnem ali družinskem področju življenja).
 • Vsebina pogovorov na srečanjih ter osebni zapiski coacha, ki med tem nastanejo, so zaupne narave. Coach v nobenem primeru ne deli z drugimi osebami (npr. sodelavci, nadrejenimi, kadrovsko službo) vsebine pogovorov s klienti ali osebnih zapiskov.
 • Interni coach pri svoje delu sledi dogovoru o sodelovanju, ki ga ob prvem srečanju doreče s klientom (sodelavcem).

Koraki usposabljanja internih coachev

 1. Korak: psihološko profiliranje

Namen: Spoznavanje lastnosti, potencialov, sposobnosti in kompetenc udeležencev.

Na podlagi profiliranje oblikujemo osebnostne profile posameznikov in psihološko mnenje o njihovih potencialih in kompetencah. To nam bo pomagalo razumeti, kako bodo udeleženci razvijali potrebne kompetence za coacha.

 1. Korak: razvojno ocenjevalni center

Namen: Oceniti coaching potenciale udeležencev in oblikovati kompetenčne profile bodočih internih coachev za namene individualnega usmerjanja njihovega usposabljanja.

Po razvojno-ocenjevalnem centru pripravimo poglobljeno poročilo z rezultati psihološkega profiliranja in rezultati razvojnega centra. V poročilu izpostavimo močne točke, izzive in točke razvoja. To je osnova za nadaljnji razvoj kompetenc internega coacha.

 1. Korak: trening za interne coache

Namen: razvoj kompetenc za učinkovito izvedbo internega coachinga, suveren prevzem vloge in učinkovito opravljanje nalog internega coacha ter mentorstvo, svetovanje in podpora pri doseganju zadanih ciljev.

Na treningih udeležencem na skupinskih in individualnih srečanjih predstavimo teoretske osnove coachinga, predvsem pa se osredotočamo na spoznavanje lastnih potencialov in razvoj ustreznih coaching kompetenc iz teh potencialov.    

Skupinski trening internih coachev

Pri treningu uporabljamo tudi e-coaching Potendo in sicer za utrjevanje prenosa pridobljenih znanj v prakso. E-coaching omogoča še bolj poglobljen trening kompetenc, boljše sledenje napredku udeležencev ter stik z izvajalcem za morebitne dileme, vprašanja in povratne informacije.

 1. Korak: srečanja na terenu 

Namen: Spremljanje coacha v realnih situacijah ter prepoznavanje stopnje razvoja coaching kompetenc in določanje ciljev za nadaljnji razvoj kompetenc. 

Interne coache na terenu pri prvih srečanjih spremljajo naši usposobljeni coachi. Na podlagi opazovanja skupaj prepoznamo nadaljnje korake v procesu razvoja coacha.

 1. Korak: supervizijska srečanja

Namen: Podpora in mentorstvo internim coachem pri reševanju praktičnih dilem, razvoju veščin ter razvoju suverenega in samozavestnega pristopa h coachingu.

Kaj pridobimo z vzpostavitvijo interne coaching kulture?

 • Večje zaupanje zaposlenih,
 • učinkovito orodje za spopadanje s stresom na delovnem mestu,
 • spodbudo zaposlenim za razvoj lastnih potencialov,
 • večjo proaktivnost in zavzetost,
 • večji vodstven potencial podjetja,
 • promocijo organizacijske kulture.