Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Strateška vloga HRM: Soustvarjanje trajnostno usmerjene organizacije

Vprašanje, kako kot HRM krepimo trajnostno delovanje družbe, postavlja pred temelj naše ključne vloge in odgovornosti. Trajnostna naravnanost HRM-ja je več kot zgolj le modna muha. Je nuja. Je naša odgovornost. Je zaveza, da bomo kot organizacija uspešno delovali na dolg rok. Trajnost v ospredje postavlja več kot well-being zaposlenih. Vpliva na uspešnost podjetja in je tesno povezana s sposobnostjo prilagajanja vse večjim izzivom današnjega časa.

Kako lahko HRM vzpostavi pogoje za trajnostno rast in razvoj podjetja? Kako lahko kadrovska funkcija podjetju pomaga krepiti trajnostne prakse in kompetence zaposlenih?

HRM kot gradnik trajnostnega delovanja podjetja

HRM ima ključno vlogo pri oblikovanju trajnostno naravnane organizacije. Poleg skrbi za zaposlene, kulture podjetja in zagotavljanja prijetnega delovnega okolja, je v domeni HRM tudi aktivno sooblikovanje trajnostnih praks. Konkretno to pomeni, da HRM aktivno prevzame vodilno vlogo pri vzpostavljanju trajnostnih vrednot v organizaciji, spodbuja trajnostne pristope in spremembe ter poskrbi, da se trajnostni cilji odražajo v vseh aspektih poslovanja.

Trajnost kot ena izmed ključnih odgovornosti

Trajnost ni le izbira, temveč odgovornost do prihodnjih generacij. Vloga HRM ni le v spodbujanju in ukrepih za trenutno dobro počutje zaposlenih. Zajema tudi vzpostavljanje in krepitev dolgoročne odpornosti in agilnosti zaposlenih in podjetja kot takega. Prav zato je pomembno, da strateški HRM razume, kako trajnost vpliva na uspešnost družbe. Le tako lahko prevzame aktivno vlogo pri oblikovanju strategij, ki bodo družbi zagotavljanje trajnostno delovanje.

HRM vzpostavlja pogoje za trajnostno delovanje podjetja

HRM ima moč in odgovornost, da vzpostavlja pogoje za trajnostno rast ter razvoj podjetja. To vključuje spodbujanje trajnostnih vrednot med zaposlenimi, oblikovanje politik, ki podpirajo trajnostno delovanje, in zagotavljanje, da se ključne kompetence zaposlenih ves čas razvijajo in nadgrajujejo. Opolnomočena strateška kadrovska funkcija deluje kot gonilna sila za trajnostne spremembe v organizaciji.

Ozaveščanje kot ključna izhodiščna točka

Zavedanje o pomenu trajnosti je pomemben korak pri oblikovanju trajnostno naravnane organizacije. HRM zaposlene ozavešča o trajnostnih ciljih. Prav tako jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju v navedeni smeri in krepi trajnostno razmišljanje. Skrbi za to, da se ključne kompetence zaposlenih razvijajo v smeri trajnostnih veščin, ki bodo podpirale cilje organizacije na tem področju.

Trajnostna organizacija: Skrb za zaposlene in družbo

Trajnostna organizacija v odnosu do zaposlenih pomeni, da organizacija ne stremi zgolj k dobičku, temveč tudi za dobrobit in potrebe svojih zaposlenih. Hkrati pa deluje odgovorno do družbe in okolja. Trajnost tako postane osrednji del identitete organizacije, ki jo oblikuje tudi v očeh zaposlenih.

Skozi aktivno strateško vlogo HRM se lahko organizacije razvijajo trajnostno in prispevajo k boljši prihodnosti.

Ostali članki

Ali zaposlitveni paket vsebuje tudi program prezaposlovanja?

16.04.2024
Trg dela se neprestano spreminja, prilagaja in razvija v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva. To ga dela izjemno dinamičnega, pa tudi...

Poslanstvo, vizija, vrednote, kultura – še nikoli tako pomembni

09.02.2024
Če si priznamo ali ne, je še kako pomembno, da verjamemo, da delujemo za višje in ne zgolj parcialne cilje, da ustvarjamo sledi, ki jih bomo lahko...

Dobro se poznati je profit zame kot tudi organizacijo

16.01.2024
 »Poznavanje sebe je začetek vseh modrosti,« je dejal eden od velikih brihtnežev Aristotel. Spet drugi, Sokrat, da: »Neraziskanega življenja...