Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Zrcalce, zrcalce,…

Matic Vošnjak, direktor in Nina Potisek, partnerka in strateška svetovalka –  Competo

Vsako leto je zahtevno in prav je tako – zato so nas lastniki postavili na vodstvena in vodilna delovna mesta. V času konjunktur si po navadi postavljamo ambiciozne cilje. V času kriz si postavljamo zahtevne cilje. Leto, ki prihaja, bo zahtevno. Na naše poslovanje bo vplivalo veliko dejavnikov, na katere nimamo vpliva oziroma je naš vpliv omejen. V letu 2023 se bomo soočali s še vedno povišano inflacijo, predvidoma visokim dvigom minimalne plače in nepredvidljivo oskrbovalno verigo.  Še naprej pa se bomo soočali s pomanjkanjem ljudi. Zato je še toliko bolj pomembno, kam bomo organizacije usmerjale svoje vire in energijo na področju dela z ljudmi, da bomo uspešno pridobivali in zadržali sodelavce ter dosegali poslovne cilje podjetja.

Konkurenčne plače

Letni dvigi minimalne plače vsako leto vplivajo na plačna razmerja v podjetjih. Zaradi visokega dviga v letu 2019 in nadaljnjih dvigih so v mnogih podjetjih razmerja med plačami po delovnih mestih že porušena. Zato bo leto 2023 glede na predvideni dvig minimalne plače zagotovo močno obarvano z obvladovanjem stroškov dela. Prav tako se bomo soočali z uravnilovko oziroma izzivom, kako vendarle ohranjati ustrezna razmerja med plačami glede na zahtevnost dela.

Ena osrednjih odgovornosti vodstev in kadrovske funkcije bo zato zagotovo, ob skrbi za stroške dela, zagotavljati konkurenčne plače – tako z vidika osnovnih plač kot tudi plač v celoti. Brez konkurenčnih plač ne bo mogoče pridobiti in obdržati sodelavcev. Vprašanje ustreznih plač in razmerij ter stroškov dela bo aktualno ne le naslednje leto, temveč tudi naprej. Mase plač v nedogled v večini podjetij ne moremo dvigovati. Lahko pa z avtomatizacijo in digitalizacijo procesov ter tudi zdravo pametjo zasledujemo cilj, da imamo dobro plačane sodelavce, ki zaradi želje po boljši plači ne bodo iskali novih priložnosti.

Voditeljstvo na vseh nivojih

Učinkovitost vodenja, voditeljstva na vseh nivojih v organizaciji, je element kulture v podjetju, ki ga imamo še kako v svojih rokah. Voditeljstvo v Competu razumemo kot ustvarjanje okoliščin, v katerih lahko posamezniki dosegamo zastavljene osebne in poslovne cilje, tako na kratek, srednji in dolgi rok. Le to pomembno vpliva na zavzetost v podjetju. Zavzetost v podjetju pa je kazalnik, ki dviguje produktivnost v podjetju. Prispeva k poslovnim rezultatom. Da pa ne bova danes v tem razdelku samo filozofska, bi se dotaknila le enega dela vodenja, hibridnega dela.

V zadnjem obdobju ugotavljamo, da se podjetja odločajo za vse večje omejevanje dela od doma oziroma dela na daljavo. Nič ni narobe s tem, če smo se prej vprašali, kako delamo, kaj potrebujemo od sodelavcev in koliko prisotnosti posameznikov, oddelkov potrebujemo v prostorih zaradi učinkovitega izvajanja delovnega procesa in vzdrževanja želene kulture. In če to pomeni, da moramo vsi sodelavci opravljati poln delovnik v pisarnah, potem je omejevanje razumljivo. Vse ostalo pa ni in je vprašanje učinkovitega vodenja oziroma vodij.

Uspešna kadrovska služba je zrcalo managementa

Kadrovske službe se v zahtevnih časih po navadi več ukvarjajo z internimi vsebinami in procesi. Poudarek je strateško pomembnih vsebinah (strategija, kultura, vrednote in podobno). Prav tako usmerjamo pozornost prevetritvi sistemov in procesov (sistemizacije, plačni modeli, nasledstva, talenti). Vedno se ujamemo v zanko časovnih omejitev. Pripravljamo veliko število različnih poročil za različne deležnike. Dobra IT podpora in učinkoviti kadrovski procesi, ki jih stalno izboljšujemo, omogočajo kadrovskim službam, da pridobijo dragocen čas za sodelovanje z managementom in skrb za sodelavca. Skrb za sodelavce v zahtevnih časih zahteva veliko premišljene in pravočasne komunikacije. Zahteva preverjanje utripa in skrb za dobro počutje ter zagotavljanje vključenosti. Dobra novica, z vidika financ nas zadnji stavek ne stane veliko.

Pričakovanja do kadrovskih služb so visoka – da razumejo posel, strategijo, podatke in analitiko, poglobljeno poznavanje stroke in dela z ljudmi ter sodobnih načinov dela. Prav je tako. Hkrati pa je tudi prav, da management ustvarja okolje in okoliščine, v katerih kadrovska služba lahko doseže stopnjo zrelosti in razvije lastne kapacitete in kompetence, da pričakovanja uresniči. Za konec pa še malo provokativnosti – uspešna kadrovska služba je zrcalo managementa.

Ostali članki

Kompetence trajnosti: pomen sodelovanja in empatije

02.12.2023
Za gradnjo kompetenc sodelovanja in empatije imamo torej še nekaj prostora. Nismo še na cilju. Cilj je v resnici vseživljenjsko učenje. Za...

Učinkovito merjenje potenciala zaposlenih

15.11.2023
S celovitim pristopom k merjenju potenciala zaposlenih, vključno s pridobivanjem informacij o njihovih željah in dosežkih, organizacije postanejo...

Kako osmisliti razvoj zaposlenih?

15.11.2023
Razvoj kompetenc zaposlenih je proces. Usposabljanja sama niso dovolj. Razvoj je potrebno podpreti s čim več raznolikimi kadrovskimi sistemi (npr....