Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvoj organizacij

Organizacije, ki v središče svojega delovanja postavljajo človeka, se zavedajo, da je razvoj različnih kompetenc (zlasti mehkih veščin) v času hitrih in nepredvidljivih sprememb še posebej pomemben. Hkrati je pomembna zavest, da usmerjenost v ljudi in njihov razvoj omogoča večjo verjetnost zadrževanja ključnih kadrov, boljše doseganje rezultatov ter fleksibilnost glede na prihodnje izzive.

Učinkovit razvoj sodelavcev presega enkratne aktivnosti v obliki predavanja ali delavnice. Pomemben je strateški pristop k razvoju, ki je opredeljen v kadrovski strategiji, se povezuje z ostalimi kadrovskimi sistemi ter je del organizacijske kulture in vodenja v organizaciji. Organizacijske kulture, ki niso razvojno usmerjene imajo lahko pogosto izzive pri ohranjanju osredotočenosti na dejavnostih razvoja kadrov ter kontinuirane izvedbe tovrstnih aktivnosti. Prav tako lahko vodje s svojim pristopom pomembno podpirajo razvoj sodelavcev in krepijo pomen tovrstnih aktivnosti ali pa slednje ovirajo. Poglobljen, sistematičen in strateški pristop z opredeljenimi cilji in rezultati je zato pomemben za uspešen razvoj kadrov, ki se posledično kaže v boljših rezultatih in učinkovitejšemu sodelovanju.

Nudimo različne programe usposabljanj, pri čemer vsebine in postopek prilagodimo specifičnim potrebam naročnika oz. ciljem v okviru kadrovske strategije.

Značilnosti naših delavnic:

 • Vključujejo veliko praktičnega dela (individualne ali skupinske naloge, študije primerov, igre vlog …) in diskusij. Spodbujajo odprte diskusije o praktičnih, vsakodnevnih izzivih ter oblikovanje rešitev.
 • Spodbujajo preseganje razlik med posamezniki oziroma med posameznimi skupinami/ timi ter posledično poglobljeno zavedanje, da smo vsi na »isti ladji«, ki včasih pluje v bolj mirnih, včasih bolj razburkanih vodah in je podvržena različnim vplivom in interesom.
 • Krepijo motivacijo in prevzemanje osebne odgovornosti – spremembo pogleda od »žrtve« okoliščin do »akterja«.
 • Širijo razumevanje človeškega vedenja, čustvovanja, mišljenja s pomočjo močnega tima psihologov, ki izvajajo delavnice. Zato je tudi namenjen poseben poudarek gradnji medosebnih spretnosti in čustveno bolj inteligentnega pristopa k reševanju različnih izzivov in napetih situacij pri delu.
 • Drugačna teoretska osnova - Teorija izbire, ki daje močan poudarek opolnomočenju posameznika in aktivnemu pristopu k gradnji boljšega življenja in dela.
 • Bogat nabor vsebin in izkušenj: motivacija, osebna odgovornost, timsko delo, učinkovito sodelovanje (med oddelki, timi), čustvena inteligentnost pri delu, obnova osebne energije, upravljanje stresa, optimizem, učinkovita komunikacija, reševanje konfliktnih situacij, učinkovite povratne informacije, razvojna usmerjenost (growth mindset), vrednote v praksi ipd.
 • Povratne informacije o poteku dela na usposabljanjih – poglobljeno razumevanje različnih problematik nam omogoča, da organizaciji predlagamo smernice za nadaljnji razvoj kadrov ali nadgradnjo kadrovskih sistemov.
 • Možnost kombinacije dela »v živo« in online.
 • Ohranjamo kontinuiteto dela med posameznimi delavnicami in spodbujamo prenos »teorije v prakso«. To izpeljemo s pomočjo »domačih nalog«, ki vključujejo različna gradiva, naloge, ki spodbujajo introspekcijo ter praktične naloge in aktivnosti, ki jih udeleženci izvajajo pri delu. Naloge udeleženci prejmejo po delavnici in na naslednji delavnici poročajo o izvedbi naloge, izkušnji, rezultatih ipd.

 • Prilagojen program usposabljanj glede na specifične potrebe in cilje.
 • Praktičen trening na delavnici in po njej.
 • Krepitev osebne odgovornosti, opolnomočenosti, samostojnosti zaposlenih.
 • Krepitev medosebnih veščin, spoštovanja, zaupanja.
 • Preseganje »vrtičkanja« in gradnjo zavesti »mi«.
 • Partnersko sodelovanje s podjetjem: svetovanje in smernice za reševanje specifičnih izzivov, za dodaten razvoj posameznikov, timov, organizacije, tudi v smislu razumevanja kulture in dejavnikov, ki nanjo vplivajo.

Kadrovska strategija

Skrbni kadrovski pregled

Razvoj organizacijske kulture

Model organizacijskih vrednot

Meritve in razvoj organizacijske klime

Znamka delodajalca

Kadrovska strategija

Skrbni kadrovski pregled

Razvoj organizacijske kulture

Organizacijska kultura predstavlja ogrodje organizacije, pomembne smernice in pravila delovanja ter osnovo za razvijanje identitete organizacije. Kulturo neposredno določa vodstvo podjetja, posredno pa jo soustvarjajo vsi zaposleni. Zato kakšna je dejanska kultura organizacije ni odvisno zgolj od zapisanih aktov, pravilnikov, strateškega poslovnega načrta ipd. Ampak od tega, kaj se prenaša v prakso, v navade, običaje, vrednote in konkretna vedenja posameznikov – kako zaposleni »doživljajo in živijo kulturo«.

Zakaj je pomembna?

Organizacijska kultura:

 • predstavlja pogoje za razvijanje interne in eksterne identitete organizacije,
 • izraža vrednote, navade, vzorce vedenj, ki se prenašajo v vedenja posameznikov,
 • ustvarja pogoje za razvoj zavzetosti in pripadnosti zaposlenih,
 • omogoča učinkovit onboarding ter usklajevanje zaposlenih na skupni imenovalec – kaj in kako delamo,
 • vpliva na delovno uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih,
 • vpliva na načine, kako se organizacija prilagaja na družbeno-ekonomske spremembe,
 • vpliva na načine, kako organizacija realizira zastavljeno strategijo in sledi viziji prihodnosti.

Kako pristopamo k razvoju organizacijske kulture? 

 • Izvedemo kvantitativno diagnostiko s pomočjo 3 vprašalnikov za merjenje kulture.
 • Izvedemo pregled obstoječih kadrovskih in drugih sistemov, da spoznamo dejansko stopnjo strukturiranosti, hierarhičnosti ter stopnje in jasnosti procesov.
 • Izvedemo kvalitativno diagnostiko:
  • z vključitvijo reprezentativnega vzorca zaposlenih v fokusne skupine,
  • ter izvedbo delavnice z vodstvom, kjer obravnavamo želeno organizacijsko kulturo v odnosu do strategije podjetja.

Navedene aktivnosti nam omogočajo analizo stanja – poglobljeno spoznavanje trenutne organizacijske kulture ter oblikovanje smernic za ustrezen razvoj organizacijske kulture v odnosu do strategije in vizije podjetja.

Rezultati 

 • Priročnik: vključuje poročilo o rezultatih kvantitativne in kvalitativne analize organizacijske kulture ter predloge za nadaljnji razvoj organizacijske kulture v prihodnosti.
 • Predstavitev rezultatov in poglobljena delavnica z vodstvom: predstavimo rezultate celotne analize, ključne ugotovitve glede trenutne kulture in glede želene organizacijske kulture. Skupaj z vodstvom oblikujemo ključne nadaljnje korake sprememb in razvoja kulture.
 • Načrtovanje evolucije organizacijske kulture ter delo s skrbniki in ambasadorji razvoja organizacijske kulture.

Kaj pridobite?

 • Poglobljeno razumevanje, kje so potrebne ključne spremembe – naročnik pridobi celovit vpogled.
 • Ustrezno načrtovanje nadaljnjih kadrovskih in razvojnih aktivnosti.
 • Smernice za ustrezen razvoj organizacijske kulture ob ustrezni podpori vodij.
 • Razumevanje, kako kultura vpliva na klimo, zavzetost in uspešnost zaposlenih ter kateri dejavniki spremembe kulture lahko vplivajo na dvig zavzetosti zaposlenih.

Model organizacijskih vrednot

Podjetje s postavitvijo modela organizacijskih vrednot postavi merila, ki določajo, kaj je dobro in sprejemljivo za organizacijo ter kaj še potrebuje določene dopolnitve, da še bo dobro in sprejemljivo za organizacijo. Vrednote so tako kazalniki za prepoznavanje kakovostno opravljenega dela.

Organizacijske vrednote so tiste, ki povezujejo med seboj različne zaposlene in s katerimi lahko krepimo njihovo pripadnost podjetju. Vendar pa opredelitev vrednot ni dovolj – ključno je, da jih zaposleni vsakodnevno zasledujejo pri svojem delu. Skupaj s podjetji tako izdelamo/pregledamo model organizacijskih vrednot in ga uskladimo z vizijo in poslanstvom podjetja. Na delavnicah z vodstvenim in strokovnim kadrom podjetja pregledamo ključne vrednote ter jim določimo vedenja, s katerimi se te vrednote kažejo pri delu preko vedenja zaposlenih. Namen delavnice je opredelitev prilagojenega nabora vedenj glede na potrebe podjetja.

 

Meritve in razvoj organizacijske klime

Organizacijska klima podjetja v veliki meri odraža, kako zadovoljni so zaposleni z različnimi vidiki delovnega okolja. Zadovoljni zaposleni pa so tisti, ki bolj učinkovito delajo, so inovativni in pomembno prispevajo k uspehu podjetja.

 

Znamka delodajalca

Celostna podpora podjetjem na poti k privlačnejši znamki delodajalca

Kadrovska strategija

Skrbni kadrovski pregled

Razvoj organizacijske kulture

Organizacijska kultura predstavlja ogrodje organizacije, pomembne smernice in pravila delovanja ter osnovo za razvijanje identitete organizacije. Kulturo neposredno določa vodstvo podjetja, posredno pa jo soustvarjajo vsi zaposleni. Zato kakšna je dejanska kultura organizacije ni odvisno zgolj od zapisanih aktov, pravilnikov, strateškega poslovnega načrta ipd. Ampak od tega, kaj se prenaša v prakso, v navade, običaje, vrednote in konkretna vedenja posameznikov – kako zaposleni »doživljajo in živijo kulturo«.

Zakaj je pomembna?

Organizacijska kultura:

 • predstavlja pogoje za razvijanje interne in eksterne identitete organizacije,
 • izraža vrednote, navade, vzorce vedenj, ki se prenašajo v vedenja posameznikov,
 • ustvarja pogoje za razvoj zavzetosti in pripadnosti zaposlenih,
 • omogoča učinkovit onboarding ter usklajevanje zaposlenih na skupni imenovalec – kaj in kako delamo,
 • vpliva na delovno uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih,
 • vpliva na načine, kako se organizacija prilagaja na družbeno-ekonomske spremembe,
 • vpliva na načine, kako organizacija realizira zastavljeno strategijo in sledi viziji prihodnosti.

Kako pristopamo k razvoju organizacijske kulture? 

 • Izvedemo kvantitativno diagnostiko s pomočjo 3 vprašalnikov za merjenje kulture.
 • Izvedemo pregled obstoječih kadrovskih in drugih sistemov, da spoznamo dejansko stopnjo strukturiranosti, hierarhičnosti ter stopnje in jasnosti procesov.
 • Izvedemo kvalitativno diagnostiko:
  • z vključitvijo reprezentativnega vzorca zaposlenih v fokusne skupine,
  • ter izvedbo delavnice z vodstvom, kjer obravnavamo želeno organizacijsko kulturo v odnosu do strategije podjetja.

Navedene aktivnosti nam omogočajo analizo stanja – poglobljeno spoznavanje trenutne organizacijske kulture ter oblikovanje smernic za ustrezen razvoj organizacijske kulture v odnosu do strategije in vizije podjetja.

Rezultati 

 • Priročnik: vključuje poročilo o rezultatih kvantitativne in kvalitativne analize organizacijske kulture ter predloge za nadaljnji razvoj organizacijske kulture v prihodnosti.
 • Predstavitev rezultatov in poglobljena delavnica z vodstvom: predstavimo rezultate celotne analize, ključne ugotovitve glede trenutne kulture in glede želene organizacijske kulture. Skupaj z vodstvom oblikujemo ključne nadaljnje korake sprememb in razvoja kulture.
 • Načrtovanje evolucije organizacijske kulture ter delo s skrbniki in ambasadorji razvoja organizacijske kulture.

Kaj pridobite?

 • Poglobljeno razumevanje, kje so potrebne ključne spremembe – naročnik pridobi celovit vpogled.
 • Ustrezno načrtovanje nadaljnjih kadrovskih in razvojnih aktivnosti.
 • Smernice za ustrezen razvoj organizacijske kulture ob ustrezni podpori vodij.
 • Razumevanje, kako kultura vpliva na klimo, zavzetost in uspešnost zaposlenih ter kateri dejavniki spremembe kulture lahko vplivajo na dvig zavzetosti zaposlenih.

Model organizacijskih vrednot

Podjetje s postavitvijo modela organizacijskih vrednot postavi merila, ki določajo, kaj je dobro in sprejemljivo za organizacijo ter kaj še potrebuje določene dopolnitve, da še bo dobro in sprejemljivo za organizacijo. Vrednote so tako kazalniki za prepoznavanje kakovostno opravljenega dela.

Organizacijske vrednote so tiste, ki povezujejo med seboj različne zaposlene in s katerimi lahko krepimo njihovo pripadnost podjetju. Vendar pa opredelitev vrednot ni dovolj – ključno je, da jih zaposleni vsakodnevno zasledujejo pri svojem delu. Skupaj s podjetji tako izdelamo/pregledamo model organizacijskih vrednot in ga uskladimo z vizijo in poslanstvom podjetja. Na delavnicah z vodstvenim in strokovnim kadrom podjetja pregledamo ključne vrednote ter jim določimo vedenja, s katerimi se te vrednote kažejo pri delu preko vedenja zaposlenih. Namen delavnice je opredelitev prilagojenega nabora vedenj glede na potrebe podjetja.

 

Meritve in razvoj organizacijske klime

Organizacijska klima podjetja v veliki meri odraža, kako zadovoljni so zaposleni z različnimi vidiki delovnega okolja. Zadovoljni zaposleni pa so tisti, ki bolj učinkovito delajo, so inovativni in pomembno prispevajo k uspehu podjetja.

 

Znamka delodajalca

Celostna podpora podjetjem na poti k privlačnejši znamki delodajalca