Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Skrbni kadrovski pregled

Področje HR je v postopkih združitve ali prevzema podjetij pogosto spregledano. Največ je poudarka na pravnih in finančnih skrbnih pregledih. V praksi pa je uspešnost združitve oz. prevzema močno povezana z organizacijsko kulturo (zlasti stopnjo skladnosti), z ljudmi ter organiziranostjo in strukturiranostjo podjetij, ki se združujejo ali prevzemajo. Zato ima opustitev (ali nepravočasnost) HR skrbnega pregleda pogosto za posledico neuspešno ali bistveno daljšo integracijo, kar seveda prinaša dodatna tveganja in stroške.

Najpogostejši izzivi pri združitvah ali prevzemih na kadrovskem področju so:

 • organizacijska kultura podjetja,
 • vodstvena ekipa,
 • zadrževanje (ključnih) kadrov,
 • plačni sistemi.

Organizacijska kultura globoko zaznamuje delovanje organizacije, saj tvori občutek identitete, vpliva na načine delovanja, na navade in običaje, vrednote, pristope k vodenju, odnose … Kultura hkrati vpliva na vodenje, po drugi strani pa vodje močno vplivajo na vzdrževanje/ spreminjanje določene kulture. Neusklajenost vodstva ali ne-poistovetenje s kulturo »nove« organizacije ima lahko močan vpliv na širše izzive poenotenja postopkov, ciljev, pristopov, miselnosti, sodelovanja ipd. Oboje močno vpliva na zadrževanje (ključnih) kadrov. Pravočasna vključitev HR strokovnjakov je zato ključnega pomena. HR skrbni pregled daje poglobljen vpogled v človeški potencial organizacije, kar je pomembna podlaga za določanje vrednosti podjetja, v nadaljevanju pa hitrega razvoja (in integracije) podjetja.

Področja HR skrbnega pregleda – rezultati

Poglobljeno poročilo, ki vključuje širok pregled in analize na 4 ključnih področjih:

 • Ljudje in kultura (npr. analiza kulture, vrednot, meritev klime in zavzetosti, pregled ključnih kadrov, kompetenc, …)
 • Organizacija in kadrovski sistemi (npr. pregled organizacijske strukture, kadrovskih in sistemov, pooblastil …)
 • Regulativa in skladnost (npr. pregled veljavnih predpisov, pogodb o zaposlitvi, sodelovanje s socialnimi partnerji …)
 • Prejemniki (npr. pregled stroškov dela, analiza strukture plač, finančnih in nefinančnih ugodnosti …)

Koristi:

 • Identifikacija tveganj, povezanih z vsemi ključnimi HR področji.
 • Razumevanje ključnih gradnikov kulture in vrednot, ki lahko vplivajo na uspešnost združevanja oz. prevzema.
 • Identifikacija celotnega kadrovskega potenciala podjetja.
 • Razumevanje zmožnosti podjetja za pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov.
 • Dodatna podlaga za vrednotenje podjetja.