Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Kadrovska strategija

Podpiramo razvoj kadrovske funkcije kot strateškega partnerja znotraj podjetja. Kadrovska funkcija lahko zelo močno podpre uresničevanje strategije, vizije ter splošen dolgoročni razvoj organizacij. Tudi pri upravljanju organizacijskih sprememb je kadrovska funkcija pomemben, žal pogosto spregledan »igralec«. Kadrovska funkcija ima veliko bogatih informacij o kulturi, klimi, organizaciji, ljudeh – njihovih znanjih, kompetencah, obremenitvah itd. Vse to je pomemben prispevek pri načrtovanju razvoja organizacije, ključnih sprememb in seveda realizacije strategije. Kadrovska strategija je temelj za opolnomočeno in strateško delovanje kadrovske funkcije. Daje ključne usmeritve ter načrt aktivnosti, ki omogočajo preoblikovanje vloge kadrovske službe. Vsako organizacijo tvorijo ljudje – ljudje dosegajo rezultate, ljudje gradijo skupno kulturo, ljudje živijo vrednote, ljudje razvijajo rešitve … Učinkovito upravljanje kadrov bi zato morala postati strateška skrb vsake organizacije.

Kaj je kadrovska strategija in zakaj je pomembna?

Za dolgoročno uspešno poslovanje podjetja so zaposleni ključnega pomena. Zato je za organizacijo vprašanje, kakšne aktivnosti bo izvajala na kadrovskem področju, strateško vprašanje. Na tem mestu je pomemben »ton z vrha«, ki postavlja zaposlene v ospredje, omogoča napreden, celosten, sistemski pristop k razvoju kadrovskih sistemov in človeških potencialov. Kadrovska strategija je v bistvu strategija vodstva in kadrovske funkcije. Za pripravo kadrovske strategije je potrebno razumevanje poslovnega okolja, v katerem organizacija deluje, in krovne strategije organizacije. Usklajenost kadrovske strategije s krovno strategijo organizacije omogoča učinkovito obvladovanje tveganj in hitro prilagajanje spremembam ter prispeva k rezultatom organizacije.

Kako pristopamo?

Naš cilj je izdelati kadrovsko strategijo, ki bo na podlagi analize obstoječega stanja in opredelitve želenega stanja celovito začrtala ključne aktivnosti in cilje na področju kadrov in bo podpirala podjetje skladno s strategijo družbe.

Izdelava kadrovske strategije vključuje 3 korake:

 1. analiza obstoječega stanja,
 2. opredelitev želenega stanja in ciljev,
 3. izdelana kadrovska strategija z načrtom implementacije, časovnico, odgovornimi ter načinom merjenja uspeha implementacije.

Pri določitvi kadrovske strategije je ključno, da ta podpira razvoj podjetja glede na fazo v kateri se nahaja in glede na načrte za nadaljnji poslovni razvoj. Skupaj z vrednotami in kulturo podjetja je strategija ključna smernica za razvoj in uvajanje sprememb.

Rezultati – kaj pridobite?   

 • Poročilo – celosten in poglobljen pregled obstoječega stanja, ki upošteva 4 vidike:pogled vodstva, pogled HR, pogled zaposlenih, zunanji pogled (Competo).
 • Jasno opredelitev želenega stanja in prioritetnih HR projektov, glede na trenutno stanje, potrebe in strategijo podjetja ter izzive prihodnosti. Slednje omogoča osredotočanje na trajnostni razvoj zaposlenih, na grajenje delovnega okolja za prihodnje zaposlene ter na poslovno strategijo podjetja.
 • Kadrovsko strategijo z načrtom implementacije, ki pokriva vsa glavna področja ravnanja z ljudmi:
  • zaposlovanje,
  • razvoj voditeljstva,
  • razvoj HR funkcije,
  • razvoj zaposlenih,
  • nagrajevanje,
  • napredovanje,
  • zagotavljanje nasledstev,
  • spodbujanje raznolikosti in vključevanja,
  • skrb za zdravje in wellbeing,
  • kadrovska analitika in drugo.
 • Opredelitev procesa spremljanja realizacije in kazalnikov ter načinov posodabljanja strategije.