Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvoj organizacijske kulture

Organizacijska kultura predstavlja ogrodje organizacije, pomembne smernice in pravila delovanja ter osnovo za razvijanje identitete organizacije. Kulturo neposredno določa vodstvo podjetja, posredno pa jo soustvarjajo vsi zaposleni. Zato kakšna je dejanska kultura organizacije ni odvisno zgolj od zapisanih aktov, pravilnikov, strateškega poslovnega načrta ipd. Ampak od tega, kaj se prenaša v prakso, v navade, običaje, vrednote in konkretna vedenja posameznikov – kako zaposleni »doživljajo in živijo kulturo«.

Zakaj je pomembna?

Organizacijska kultura:

 • predstavlja pogoje za razvijanje interne in eksterne identitete organizacije,
 • izraža vrednote, navade, vzorce vedenj, ki se prenašajo v vedenja posameznikov,
 • ustvarja pogoje za razvoj zavzetosti in pripadnosti zaposlenih,
 • omogoča učinkovit onboarding ter usklajevanje zaposlenih na skupni imenovalec – kaj in kako delamo,
 • vpliva na delovno uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih,
 • vpliva na načine, kako se organizacija prilagaja na družbeno-ekonomske spremembe,
 • vpliva na načine, kako organizacija realizira zastavljeno strategijo in sledi viziji prihodnosti.

Kako pristopamo k razvoju organizacijske kulture? 

 • Izvedemo kvantitativno diagnostiko s pomočjo 3 vprašalnikov za merjenje kulture.
 • Izvedemo pregled obstoječih kadrovskih in drugih sistemov, da spoznamo dejansko stopnjo strukturiranosti, hierarhičnosti ter stopnje in jasnosti procesov.
 • Izvedemo kvalitativno diagnostiko:
  • z vključitvijo reprezentativnega vzorca zaposlenih v fokusne skupine,
  • ter izvedbo delavnice z vodstvom, kjer obravnavamo želeno organizacijsko kulturo v odnosu do strategije podjetja.

Navedene aktivnosti nam omogočajo analizo stanja – poglobljeno spoznavanje trenutne organizacijske kulture ter oblikovanje smernic za ustrezen razvoj organizacijske kulture v odnosu do strategije in vizije podjetja.

Rezultati 

 • Priročnik: vključuje poročilo o rezultatih kvantitativne in kvalitativne analize organizacijske kulture ter predloge za nadaljnji razvoj organizacijske kulture v prihodnosti.
 • Predstavitev rezultatov in poglobljena delavnica z vodstvom: predstavimo rezultate celotne analize, ključne ugotovitve glede trenutne kulture in glede želene organizacijske kulture. Skupaj z vodstvom oblikujemo ključne nadaljnje korake sprememb in razvoja kulture.
 • Načrtovanje evolucije organizacijske kulture ter delo s skrbniki in ambasadorji razvoja organizacijske kulture.

Kaj pridobite?

 • Poglobljeno razumevanje, kje so potrebne ključne spremembe – naročnik pridobi celovit vpogled.
 • Ustrezno načrtovanje nadaljnjih kadrovskih in razvojnih aktivnosti.
 • Smernice za ustrezen razvoj organizacijske kulture ob ustrezni podpori vodij.
 • Razumevanje, kako kultura vpliva na klimo, zavzetost in uspešnost zaposlenih ter kateri dejavniki spremembe kulture lahko vplivajo na dvig zavzetosti zaposlenih.