Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

360 analiza kompetenc vodij

Analiza 360° daje vpogled v trenutno razvitost kompetenc vodij ter pokaže na potrebe po dodatnem razvoju in nadgradnji kompetenc. Poleg tega omogoča spoznavanje razvitosti kompetenc na ravni določene vodstvene skupine. S pomočjo tovrstne analize lahko organizacija oz. kadrovska funkcija bolje načrtuje potrebne aktivnosti in teme za razvoj vodstvenega kadra.

360° analiza omogoča zanesljivo in veljavno vrednotenje spretnosti vodje, saj poleg samoocene vodje razvitost njegovih kompetenc ocenijo še 3 skupine ocenjevalcev: vodstvo (oz. nadrejeni), sodelavci (enak nivo) in zaposleni (oz. člani tima, ki jih vodja neposredno vodi). To omogoča tudi razumevanje, kaj potrebuje posameznik razviti v odnosu do določene skupine. Še pomembnejše, rezultati dajejo izhodišče za razumevanje oz. usklajevanje pričakovanj, zlasti ko prihaja do večjih odstopanj ocen med ocenjevalci. Tako so rezultati izhodišče za pogovor vodje z različnimi skupinami o tem, kako vidijo njegova vedenja in katera je potrebno še krepiti oz. razviti v določenih situacijah.

Za analizo 360° lahko uporabimo obstoječi kompetenčni model organizacije (in iz slednjega po potrebi pripravimo vprašalnik). V kolikor organizacija nima kompetenčnega modela uporabimo vprašalnik Lestvica učinkovitosti vodenja, ki vključuje 25 kompetenc pomembnih za uspešno vodenje. Glede na naše izkušnje in strokovna znanja lahko ustrezno prilagodimo in pripravimo vprašalnik, ki odgovarja zahtevam posameznega naročnika.

Izvedba 360° analize poteka digitalno preko portala CompetoDIGI, ki omogoča zbiranje podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter s Kodeksom poklicne etike psihologov. Vsak ocenjevalec prejme individualno povabilo k izpolnjevanju vprašalnika. Ocenjevanje je potekalo anonimno, saj nas ne zanimajo ocene posameznikov, temveč povprečne ocene razvitosti kompetence za posamezno skupino ocenjevalcev.

Rezultati

 • Podpora v fazi informiranja s pripravo potrebnih informacij in materialov
 • Hitra in učinkovita izvedba 360° analize za celotno vodstveno strukturo
 • Pisno individualno poročilo in skupinsko poročilo za celotno skupino vključenih vodij
 • Individualna povratna informacija vodjem
 • Poglobljena predstavitev rezultatov naročniku

Kaj pridobite z izvedbo 360° analize?

 • Poenoteno ocenjevanje kompetenc vodij.
 • Identifikacija močnih točk posameznika ter skupine.
 • Identifikacija področij za izboljšave in spremembe posameznika ter skupine.
 • Merjenje napredka razvoja zaposlenih.
 • Smernice za razvoj in poenotenje načina vodenja v podjetju.
 • Predlog vsebin in aktivnosti za morebitno nadaljevanje z akademijo vodenja.