Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Razvojni ocenjevalni center

V poslu je pomembno dobro poznati trg, konkurenco, potrebe kupcev, še pomembneje pa je dobro poznati samega sebe.

Razvojni ocenjevalni center je metoda, ki omogoča učinkovito in objektivno analizo kompetenc in potencialov zaposlenih.

Zakaj potrebujemo razvojni ocenjevalni center?

Razvojni ocenjevalni center je odlična podlaga za številne razvojne aktivnosti, kot npr. upravljanje s talenti, sistemi nasledstev, razvoj vodij, uvajanje sprememb in druge. Ustrezno zastavljen in pripravljen razvojni center sistematično ter objektivno identificira posameznikovo vedenje v vnaprej strukturiranih situacijah.

Vedenje, ki ga pri posameznikih lahko opazimo danes, je dober indikator, kako se bodo vedli v prihodnosti. Z opazovanjem posameznika lahko ocenimo njegove kompetence ter oblikujemo konkretne predloge za njegov nadaljnji razvoj.

Kaj je razvojni ocenjevalni center?

Razvojni ocenjevalni center je metoda, s pomočjo katere lahko prepoznamo potenciale posameznikov in ugotovimo, kako znajo te potenciale uporabiti v vsakodnevnih situacijah.

Razvojni ocenjevalni center sestavljajo različne standardizirane individualne naloge, ki simulirajo raznolike situacije na delovnem mestu. Vanj je vključen posameznik, ki sodeluje v različnih nalogah ter opazovalci, ki so strokovno izurjeni za ocenjevanje vedenja. Razvojni center lahko izvedemo tudi v skupinski obliki.

Kako poteka razvojni ocenjevalni center?

Poteka kot dogodek, kjer udeleženci opravljajo različne vnaprej pripravljene interaktivne naloge in praktične izzive, ki spominjajo na vsakodnevne situacije na delovnem mestu. Med opravljanjem nalog udeležence sistematično opazuje več ustrezno usposobljenih ocenjevalcev. Udeležencem se na ocenjevalni center ni potrebno posebej pripravljati – namen je ugotovi, kako razvite imajo trenutno kompetence in kako jih lahko v prihodnje še nadgradijo.

Rezultat psihološkega testiranja in razvojnega ocenjevalnega centra je izdelava kompetenčnega profila in personaliziranega kariernega načrta, na podlagi katerega lahko udeleženci učinkovito in sistematično razvijajo svoje potenciale ter kompetence.

  • Prvi korak: Oblikovanje matrike kompetenc in nalog

Na podlagi kompetenčnega profila načrtujemo praktične naloge, ki izzovejo preučevana vedenja, značilna za izbrane kompetence.

Naši prostori, pripravljeni na razvojni ocenjevalni center
  • Drugi korak: Organizacija razvojno-ocenjevalnega dneva

Na začetku udeležencem predstavimo metodo razvojnega ocenjevalnega centra, jim damo jasna navodila in oblikujemo skupine. Udeleženci tekom dneva opravljajo različne praktične naloge. Ob tem več usposobljenih ocenjevalcev sistematično opazuje kandidate in ocenjuje kompetence s pomočjo ocenjevalne matrike.

  • Zaključek: Podajanje skupinske povratne informacije kandidatom, evalvacija in zaključek razvojnega centra.

Po izvedbi razvojno-ocenjevalnega centra se ocenjevalci uskladimo glede ocen in pripravimo poročila.  

Z izvedbo razvojnega centra podjetje pridobi

  • zanesljive in veljavne informacije glede izraženosti posameznih kompetenc zaposlenega,
  • analizo razkorakov med obstoječimi kompetencami in pričakovanimi kompetencami za določeno vlogo v podjetju,
  • identificirane specifične razvojne aktivnosti (trening, coaching, mentorstvo) usmerjene v kompetence, kjer je najbolj potreben nadaljnji razvoj,

V Competu imamo večletne izkušnje z organizacijo in izvedbo ocenjevalnih in razvojnih centrov. V naše razvojne in ocenjevalne centre je bilo vključenih že več kot 400 udeležencev, do danes pa smo izvedli številne ocenjevalne in razvojne centre za naročnike iz različnih panog (trgovina, FMCG, proizvodnja, IT). Naša strokovna ekipa vključuje usposobljene opazovalce s strokovnim ozadjem na področju psihologije in kadrovskega managementa.