Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Sistem upravljanja s talenti

Za vsako organizacijo je ključno prepoznavanje in razvoj skupine talentov. To so lahko posamezniki, ki kažejo visoke potenciale na področju strokovnega ali vodstvenega razvoja. To so posamezniki, ki kažejo veliko potenciala za učinkovito delo ob vplivu zahtevnih okoliščin ali sprememb, močno razvojno naravnanost, željo po napredku in uspehu, samoiniciativen, prodoren in samostojen pristop k delu, visoke spretnosti upravljanja medosebnih odnosov ali čustvene inteligentnosti.

Vzpostavitev sistema upravljanja s talenti organizacijam omogoča sistematičen in organiziran pristop k prepoznavanju in razvoju perspektivnih kadrov, kar poveča možnosti zadrževanja slednjih kadrov v organizaciji. V današnjem času predstavlja velik izziv za delodajalce, kako zadržati ključne kadre, zato je sistematičen pristop k upravljanju talentov lahko eden od pomembnejših odgovor na to vprašanje. Podjetja, ki ne poznajo svojih talentov izgubljajo pomemben potencial za razvoj in napredek.

Kaj so ključni rezultati in kako postopamo?

 1. Analiza stanja: skupaj z naročnikom izvedemo analizo stanja obstoječih kadrovskih sistemov (morebitnega že obstoječega sistema za razvoj potencialnih kadrov in drugih kadrovskih sistemov, ki so s tem povezani in vplivajo na načine upravljanja s talenti), pogledamo ključne strateške usmeritve na področju kadrov, izzive vezane na prihodnost ter pripravimo ključne cilje in načrt.
 2. Sistem upravljanja s talenti in predstavitev naročniku

Oblikujemo sistem z jasno strukturo in procesom aktivnosti vezanih na:

 • Selekcijo – opredeljuje postopke interne selekcije,
 • Prepoznavanje – opredeljuje postopke, kako iz skupine selekcioniranih kadrov prepoznati prave talente,
 • Razvoj – opredeljuje načine, kako sistematično in celovito razvijati perspektivne kadre s poudarkom na individualnem pristopu.

Na vseh točkah smo pozorni na povezavo z drugimi kadrovskimi sistemi – kako kadrovski sistemi podpirajo drug drugega. Poleg tega smo pozorni na to, kako vključiti vodje – smernice za ustrezno vodenje talentov, zlasti vezano na področje razvoja.

 • Predstavitev naročniku
 1. Implementacija

Pripravimo potrebne smernice, informacije, materiale in druge pripomočke za učinkovito implementacijo sistema in kadrovsko službo podpiramo v različnih fazah implementacije ter nudimo svetovanje. Po potrebi in dogovoru izvedemo lahko različne aktivnosti na področju prepoznavanja in razvoja talentov.

Kaj pridobite?

 • Poročilo s poglobljenim pregledom stanja, ključnimi cilji ter načrtom faz, postopkov in aktivnosti, ki je usklajen z organizacijsko kulturo in strategijo.
 • Podporo pri vseh fazah projekta vključno z implementacijo in po njej.
 • Krepitev opolnomočenja kadrov.
 • Vključevanje vodij – poudarjanje vloge vodstva pri razvoju ključnih in talentiranih kadrov, kar vpliva na osmišljanje aktivnosti.
 • Smiselno povezavo sistema z ostalimi kadrovskimi sistemi.