Za povečavo in pomanjšavo uporabljajte tipki CONTROL+ in CONTROL-.

Sistem upravljanja uspešnosti

Model upravljanja uspešnosti je orodje, ki podpira stalen proces planiranja, merjenja in usklajevanja osebnih, oddelčnih in organizacijskih ciljev in vedenj.

Povezan je s cilji podjetja (prioritetami) ter sistemizacijo delovnih mest (odgovornostmi). Osnova za upravljanje uspešnosti je delujoče ciljno vodenje v organizaciji.

Rezultati merjenja uspešnosti so v organizaciji neke vrste semafor, ki prikazuje napredek oz. uresničevanje strateških ciljev podjetja. Učinkovit sistem tako kaže doprinos in vlogo posameznika pri razvoju organizacije. Jasno opredeljen model omogoča snovanje sistema nasledstev, hkrati pa omogoča tudi postavljanje razvoja zaposlenih v smislu napredovanja in kariernih poti.

Pri sistemu vedno s kadrovsko službo in vodstvom definiramo naslednje elemente:

 • kaj merimo – usmerjenost v cilje in/ali v kompetence ter vedenje;
 • kako merimo – s pomočjo načrtovanja oz. razvoja orodij, redni pregledi stanja, redna povratna informacija, metoda 360°;
 • kdo ocenjuje;
 • kakšni bodo načini merjenja delovne uspešnosti;
 • vpliv ocene na napredovanje, nagrade in plačno politiko.

Po potrebi pomagamo tudi z delavnicami za vodje in zaposlene, kjer so komunicira uvedba in način modela.

sistem upravljanja uspešnosti

Rezultati

 • Pravilnik o upravljanju uspešnosti v organizaciji,
 • priročnik za upravljanje uspešnosti z vidika organizacije ter posameznika.

Kaj pridobimo s sistemom napredovanja?

 • Jasne cilje, pričakovanja, prioritete in odgovornosti (organizacije, oddelkov in posameznikov).
 • Natančno opredelitev, kaj je potrebno narediti za dosego organizacijskih ciljev.
 • Jasno slika uspešnosti (organizacije, oddelkov in posameznikov).
 • Razmejitev odgovornosti – razumevanje vlog in odgovornosti posameznika v podjetju.
 • Smernice za razvoj zaposlenih, usklajen z organizacijsko strategijo.
 • Razumevanje posameznika v povezavi z njegovo vlogo pri razvoju podjetja.